Tájékoztató Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-ei üléséről

  • Elfogadták Körmend város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját
  • Változnak az étkezési térítési díjak
  • Október elejétől lehet pályázni a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjra
  • Októberi ünnepeink
  • Röviden

A Képviselő-testületi ülések előterjesztései megtalálhatók az önkormányzat honlapján (http://ekormanyzat.kormend.hu) illetve a rendeletek is letölthetők a Jogtár Önkormányzati rendeletek menüpontból.

Tájékoztató Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-ei üléséről.

Elfogadták Körmend város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját

A testületi ülés előtt közmeghallgatás keretében lett ismertetve a város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS), melyet Körmendy János a Rosivall Tervező Iroda Kft. ügyvezetője – mint a településterv készítője – ismertetett az érdeklődők számára. Kitért a az ITS elkészítésének menetére, ismertette a főbb prioritásokat, és a kiemelt akcióterületeket. Bebes István kihangsúlyozta, hogy a város fejlesztését megalapozó dokumentum úgy jeleníti meg a város számára fontos értékeket és célokat, hogy az a tágabb környezetével is összhangban van.

Körmend Város Önkormányzata és a Belügyminisztérium között létrejött együttműködési megállapodás alapján a ProVia’91 Kft tervezői készítették a város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját. A szükséges forrást a „Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban (fővárosi kerületekben) – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projekt biztosította.

A Belügyminisztérium az elkészült dokumentumot szakmai követelményrendszer szempontjából megvizsgálta és azt teljesítettnek tartja. A dokumentumot a Képviselő-testületnek kellett véglegesíteni, mely Körmend honlapján, valamint a http://partnerseg.kormend.hu oldalon előzetesen is tanulmányozható volt. Ugyanott megtalálhatók jelenleg is az állami szervek, önkormányzatok véleményei, és a tervezői válaszok, valamint a Belügyminisztérium értékelése, és a tervezői reagálások is.

A tervezők által elkészített köteteket a vonatkozó Kormányrendelet alapján az év elején megkapták véleményezésre az államigazgatási szervek, és 12 szomszédos önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzat, előzetes tájékoztatás, adatszolgáltatás, és véleményezés céljából.

A beérkezett vélemények alapján a tervezők összeállították az ITS tartalmi részeit, és többszörös belső véleményezés (Irányító Csoport, Külső-és Belső Munkacsoport) után a véleményezési eljárást 2015. májusában került megindításra a részt vevő szervek felé.

A beérkezett államigazgatási vélemények jellemzően elfogadóak voltak, kisebb pontosításokra került sor, ezeket az elemeket a tervező a válaszaiban indokolta. A végleges anyagba a módosítások bekerültek, azokat a honlapon található anyagok tartalmazzák.

A lakosság tájékoztatása több csatornán (egyrészt az önkormányzat hirdetőtábláján, másrészt a partnerségi honlapon) az egyes szakaszok eljárása során ugyancsak megtörtént.

A Belügyminisztérium felé június végén került megküldésre a vélemények alapján átdolgozott dokumentum, szakmai megfelelőség és minőségbiztosítás céljából. Ezzel párhuzamosan az önkormányzat részéről városi koordinátor beszámolót és összefoglaló tájékoztatót készített, és küldött meg BM felé.

BM július közepén küldte meg az összefoglaló értékelését a benyújtott dokumentumok kapcsán. A Minisztérium megállapításai pozitívak voltak. Kiemelték, hogy „a megfogalmazott célok jól fókuszálnak a város legfőbb értékeire és legnagyobb hiányosságaira, összességében szinergikus hatást érnek el és jól szolgálják Körmend fejlődését.”

A Belügyminisztérium ezek után augusztus végi levelében tájékoztatta önkormányzatot a dokumentum elfogadásáról, melyben, azt az igényt is megfogalmazták, hogy az 30 napon belül kerüljön a Képviselő-testület elé előterjesztés formájában, határozathozatal céljából. Ennek megfelelve 10 igen és egy tartózkodással, nem szavazat nélkül fogadták el a képviselők az ITS dokumentumait.

Változnak az étkezési térítési díjak

A körmendi oktatási-nevelési intézményekben a SODEXO Kft, a tagintézmények esetében az Atroplusz Kft végzi az élelmezési tevékenység szolgáltatását, melynek biztosítása önkormányzati feladat. A szolgáltatók már a tavalyi év végén megküldték javaslatukat a közétkeztetésről szóló jogszabályváltozás szerint alkalmazandó nyersanyagnormákat illetően, melyet az idei év elején kellett volna bevezetni. A vonatkozó rendelet bevezetése azonban szeptember 1-re tolódott, így az önkormányzat is hatályon kívül helyezte decemberi döntését. A közétkeztetésről szóló jogszabály részletesen meghatározza a naponta biztosítandó élelmiszereket, az alapanyagok mennyiségét és előfordulásának gyakoriságát egyaránt. Ezek alkalmazása a nyersanyagok költségének emelkedését vonja magával 12-20 % mértékben. Mindez a térítési díjak növekedésével jár, hiszen ennek meghatározása a nyersanyagnorma alapján történik.

A bevétel szempontjából az étkezési nyersanyagnorma 100%-át téríti meg az igénybevevő, amennyiben nem jogosult kedvezményre. A kedvezmény mértéke 50% és 100% lehet, vagyis a rászorultak ingyenesen is étkezhetnek. A kedvezményre való jogosultság köre folyamatosan bővül a jogszabályok alapján. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeken kívül a három, vagy több gyermeket nevelő családok, és a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek szüleinek sem kell fizetni a bölcsődei és óvodai étkezésért. Ugyancsak díjmentes ebben a korban az étkezés, ahol a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nettó minimálbér 130 %-át (2015-ben 89.407,5 Ft). A kedvezményesen étkezők kiadásaihoz kapcsolódóan az önkormányzat normatív támogatást kap, amely azonban nem fedezi a kiadásokat, így az Önkormányzat egyik legköltségesebb tevékenysége az étkeztetés biztosítása.

A szociális étkezés a társulás által fenntartott intézményben kerül ellátásra, a központi támogatás és a térítési díjból származó bevételen túl a kiadásokat az önkormányzat finanszírozza, ami indokolja a szociális ebéd, illetve az egész napos ellátás térítési díjának meghatározását. A szociális ebéd bruttó eladási árát 746 Ft/adag, egész napos ellátás díját 1.137 Ft/nap összegben határozta meg a Képviselő-testület. A gyermekek napközbeni ellátásának térítési díja a bölcsődében és az óvodákban 502 Ft/nap, az általános iskolákban a napközbeni háromszori étkezés 530 Ft, ebéd esetén 314 Ft, a tízórai és az uzsonna pedig egyaránt 108 Ft naponta. A középiskolai ebéd esetén 384 Ft-ot kell fizetni január 1-étől.

A tagintézményekben – óvodák – szolgáltató Atroplusz Kft. is ugyanazt a nyersanyagnormát kívánja alkalmazni, így a Körmend és Mikrotérsége Intézményfenntartó Társulás által fenntartott tagóvodák esetén is 502 Ft/nap térítési díjat határoztak meg. A módosítás október 1-től hatályos, ám a következő év elején nem kell számítani újabb díjemelésre.

Október elejétől lehet pályázni a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjra

A Képviselő-testület határozott az ösztöndíjprogramhoz való csatlakozásról, mely október 5.-ével kiírásra kerül, s november 9-ig lehet benyújtani az Önkormányzathoz. A Képviselő-testület 1 mFt-ot különített el a pályázatok támogatásához, melyeket december 7-ig bírálnak el, s a Támogatáskezelőnek történő megküldést követően december 17-ig közzétételre kerülnek a pályázati eredmények.

Októberi ünnepeink

A Társadalmi Ügyek Bizottsága 2015. szeptember 21-i ülésén foglalkozott az októberi városi ünnepek előkészítésével. Az Aradi vértanúk napjának ünnepi megemlékezése október 6-án (kedd) 17. órakor kezdődik a Rázsó Imre Szakközépiskola előtt levő emlékműnél. A megemlékezés szónoka Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke lesz, az ünnepi műsort a Somogyi B. Általános Iskola diákjai mutatják be. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 59. évfordulójának megemlékezésére október 23-án (pénteken) 10 órakor kerül sor a Hősök terén levő Szabadságharcosok kopjafájánál. A Nemzeti Ünnep kapcsán Bebes István polgármester osztja meg gondolatait a résztvevőkkel, s a Kölcsey Ferenc Gimnázium diákjai elevenítik fel az eseményeket.

Röviden

  • Módosította a Képviselő-testület a helyi adórendeletét, melynek során olyan rendelkezések kerültek ki a jogszabályból, melyek aktualitásukat vesztették, s gyakorlati alkalmazásuk is megszűnt.
  • A Vas Megyei Kormányhivatal kezdeményezése alapján módosul az Úttörő utca neve, mely – a lakók döntésének megfelelően – Szinetár Miklós utcára változik. Az utcában lakók a változással kapcsolatos teendőkről, azok időbeli vonzatára is kitérve, részletes tájékoztatást kapnak.
  • Egyhangúlag fogadták el a képviselők a vízi-közmű szolgáltatást érintő 15 éves gördülő fejlesztési tervet.
  • A pályázatok lebonyolítása során érkezett jelzések alapján módosította a Képviselő-testület a közbeszerzési szabályzatot, mely október 1-től hatályos.
  • Módosult a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó rendelet is, melynek során újból meghatározásra került, hogy mely ingatlanok kerülnek szociális alapon, melyek elsősorban piaci alapon bérbeadásra, és melyek vannak bérlőkijelölési joggal terhelve.

A Képviselő-testületi ülések előterjesztései megtalálhatók az önkormányzat honlapján ( http://ekormanyzat.kormend.hu ) illetve a rendeletek is letölthetők a Jogtár Önkormányzati rendeletek menüpontból.